it´s too late to be late again

ČlánkyFyzika na Moodle


Článek o využití e-learningové podpory ve fyzice (vychází také souběžně na webu www.metodik.cz).

O kurzu Zvukové jevy jsem se již zmínil v jiném článku, zabýval jsem se v něm především obecným pohledem na zapojení do výuky. Kurz je nyní umístěn ke stažení v Centru e-learningu na webu ICT metodik (odkaz na tomto webu), proto bych rád přiblížil možnou metodiku využití.

Kurz má osnovu, která simuluje učivo podle plánu:
1. Kmitání a vlnění - tam to začíná
2. Zvuk a akustika - o čem to vlastně mluvíme
3. Frekvence neboli kmitočet - proč něco slyšíme a něco ne
4. Zvuk a člověk - mluvíme a slyšíme
5. Intenzita zvuku - komár nebo letadlo
6. Odraz zvuku a ozvěna - slyšíme se dvakrát
7. Závěrečná kapitola - jak jsme na tom.


Každá kapitola obsahuje studijní materiály v podobě textů a odkazy na jiná studijní prostředí. Jako ukázku zde popisuji kapitolu Zvuk a člověk. Textové studijní materiály jsou Lidský hlas, Lidské ucho a Biologické účinky hluku. Materiál Jak reaguje lidské ucho je řešen formou odkazu na zahraniční web (www.physicsclassroom.com). Nabízí zde sice pouze anglický text, nicméně hlavním prvkem je animace dopadu zvukových vln na ušní bubínek. Tyto materiály stačí pro splnění úkolu.

Struktura kapitoly:
- studijní materiál - lidský hlas
- studijní materiál - lidské ucho
- studijní materiál - biologické účinky hluku
- studijní materiál - jak reaguje lidské ucho (ang.)
- úkol - zvuk a člověk
- diskusní fórum


Název úkolu je Fyzikální a biologické pojetí hlasu a sluchu. Jak napovídá, jde o propojení víceoborového pohledu na danou problematiku, kdy žáci již lidské tělo znají z biologie. Úkol je rozfázován do několika kroků, které na sebe navazují. K fyzikálnímu pojetí jim stačí studijní materiály v kurzu, pro biologický pohled potřebují trochu pátrat v Internetu nebo literatuře.
Zpracovaný úkol posílají v textovém souboru prostřednictvím Moodle. S technickým přístupem nemají žáci žádné potíže, dokonce je pro ně pohodlnější, než práci tisknout a odevzdávat na papíře. Já ji ostatně mohu z Moodle vytisknout kdykoli. Úkol je termínován, po uplynutí stanovené lhůty již není možné použít odesílací formulář. Kapitolu jsem vyzkoušel ve dvou verzích - jako úkol pro externí zpracování bez mé pomoci a zákulisního dohledu, a dále jako online úkol při cvičení z fyziky, kde jsem lehce koordinoval některé činnosti tím, že jsem reagoval na otázky žáků. Do potřebné doby ani do technického zpracování jsem jim ale nemluvil, organizaci celé dvouhodinovky jsem nechal na nich.

Obsahově kapitola ukazuje, že není problém dané téma zpracovat do minicelku, který sám je částí celého kurzu a navazuje epizodně na předchozí kapitolu. Tato konstrukce má svůj význam - umožňuje totiž žákům studovat per partes v případě, že si pouze dodatečně doplňují některé učivo. Musí se totiž v celém kurzu dobře orientovat, aby si dokázali najít, co potřebují. Kapitola je ukončena diskusním fórem, které je účelově určeno právě pro řešený úkol. Žáci si zde mohou vyměňovat vzájemné postřehy, zjištěné odkazy a názory, což je důležitá výchova ke kolaborativnímu stylu práce a musím říct, že celkem plní účel. Většina našich žáků je dojíždějících z celého okresu a Moodle jim nabízí společnou platformu, která může být (a vzdáleně je) moderována učitelem.
Na konci kurzu je test o dvaceti otázkách, většinou jako výběr správných odpovědí. Jak jsem již psal, preferuji autotesty bez zásahu učitele a tady se to vyplatilo. Někteří žáci si jej procházeli vícekrát, což, vzhledem k mnou určeném delším časovém intervalu mezi jednotlivými pokusy, vedlo ke zlepšujícím se výsledkům bez hádaných odpovědí. Otázky i odpovědi jsou promíchány ve svém pořadí náhodně, u všech pokusů byl vidět trend k lepším výsledkům.

Kurz slouží jako doplněk ke kombinované formě studia. Jde o studenty gymnázia na nižším stupni, kde si dovoluji klást vyšší nároky nejen na obsah učiva ale také na formu práce. Podle mne je zavádění e-learningových metod výrazným posunem. Žáci se učí pracovat s konkrétními zdroji na Internetu, navíc jde o mnou doporučené weby, proto nekopírují jejich obsah, ale opravdu jej používají jako zdroj informací. Neodevzdávají žádné referáty ani seminární práce, pouze reagují na uložené úkoly. Navíc si pěstují pracovní návyky, které se jim budou na vyšším stupni gymnázia hodit, protože již vznikají další doprovodné kurzy v jiných předmětech.

V případě, že máte možnost doplnit běžnou výuku (frontální, skupinovou, praktickou, různě kombinovanou) o jakékoli online činnosti, určitě to udělejte. Internet dnes nabízí fyzice velké množství zdrojů, řada odborných článků je například na webu www.ceskaskola.cz, existují další oborově zaměřené stránky (Fyzika.net, česká mutace Wikipedie, Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, apod.). Hodně těchto webů je provázeno grafickými doplňky, které zvládá většina prohlížečů, často je možné použít tyto animace i při frontální výuce.

17-04-2007

Na Timovi
Ve světě