it´s too late to be late again

ČlánkyTestování v Moodle (2) - tvorba úloh


Pokračování článku o přípravě testů v Moodle.

V druhé etapě již sestavujete vlastní test z vybraných otázek. Těch je v nabídce několik, přistupujete k nim pomocí rozbalovacího seznamu. Stačí vybrat typ úlohy a otevře se stránka pro tvorbu otázky. Pro každou úlohu je nutné používat následující postup znovu, není možné tvořit více otázek najednou.

Seznam testovacích úloh

Vypočítávaná úloha
Tento typ slouží k tvorbě numerických úloh, kde se využívají tzv. šablony. Jejich zápis je pomocí složených závorek. V řádku Otázka je uveden popis a text úlohy. Vlastní šablona je v řádku Vzorec, pro správné odpovědi (příklad {a} - {b} označuje operaci odčítání) může obsahovat běžné matematické operátory i některé funkce (nejčastěji goniometrické a logaritmické). Respektován je i princip složené funkce (vnoření jedné do druhé), například abs(sin({a}) - sin({b})). Typ tolerance slouží určení intervalu pro případné respektování odchylek od výsledku:
- relativní tolerance - interval je určen vynásobením správného výsledku číslem 0,5 (správný výsledek je 100, interval je od 50 do 150)
- nominální tolerance - číslo 0,5 se od výsledku odečte, resp. přičte (interval od 99,5 do 100,5)
- geometrická tolerance - výpočet spodní hranice 100/(1+0,5), horní hranice 100 + 0,5.100 (interval od 66,7 do 150)

Protože uvedené pojmy ve vzorci jsou proměnné, je nutné dosadit nějaká čísla. K tomu slouží Datové sady úloh, kde je možné vygenerovat jednotlivé příklady. Ty se postupně objevují místo proměnných. V číslech je použita desetinná tečka, nikoli čárka!

Popis
Popis není běžná úloha a nepředpokládá automatickou zpětnou vazbu. Pouze zobrazuje uvedený text. Může sloužit k zadání, ke kterému se vážou jiné úlohy.

Tvořená odpověď
Tato otázka není typickou testovací úlohou. Student zde píše text, který lektor hodnotí tzv. ručně. Hodnocení vychází z Ručního známkování a může být dále okomentováno.

Přiřazování
Přiřazování je velmi oblíbená forma testování, neboť umožňuje pohodlnou práci s pojmy například i studentům s poruchami učení. Ti nemusí nic psát, pouze vybírají z rozbalovacího seznamu správné odpovědi. Tento typ v sobě skrývá jednu záludnost. Je nutné mít stejný počet otázek i odpovědí. Pokud byste použili stejnou odpověď pro dvě otázky, test hlásí chybu. Problém také nastane, jestliže je dvakrát stejná odpověď na dvě různé otázky (např. členy v gramatice). Aplikace ví, co je správně pouze z hlediska nastavení, proto je dobré kombinovat takové pojmy, jejichž odpovědi jsou různé. Jinak by se mohlo stát, že dvakrát uvedený stejný člen by byl studentem zodpovězen správně, ale systém by obě odpovědi vyhodnotil jako chybné (došlo by vlastně k jejich výměně).

Úloha s výběrem odpovědi
Nejznámější způsob dotazů se používá prakticky v každém testu. Předpokládá uzavřené odpovědi, které jsou nastaveny lektorem. Je možné nastavit:
- počet odpovědí (i více správných)
- jejich procentuální váhu (v součtu do 100%, je možné používat i záporné hodnoty)
U špatných odpovědí je možné nastavit 0% (žádný) nebo uvedené penalizační záporné hodnoty. Je ale nutné si ohlídat případnou dvojí penalizaci (v nastavení testu). Jestliže jsou tři odpovědi ze čtyř správné, má každá 33,3...%, tak aby součet byl 100%. Pokud má jedna z těchto odpovědí větší přesnost, můžete nastavit 50% a zbylým dvěma 25% tak, aby součet byl opět 100%. Vizuální rozdíl mezi jednou nebo více správnými odpověďmi je i v testu. U prvního případu je v nabídce přepínací tlačítko, u více odpovědí se zaškrtává. Pro zvýšení obtížnosti je možné použít zašrtávací formulář i pro jednu správnou odpověď. Všechny (i nesprávné) odpovědi je možné doplnit komentářem.

Úloha s krátkou odpovědí
V těchto otázkách student doplňuje chybějící slovo nebo slovní spojení. Můžete si připravit například anglické věty, ve kterých bude chybět správný gramatický tvar slovesa. Ten musí student dopsat. Úloha je poměrně těžká, neboť předpokládá bezchybný zápis odpovědi. Můžete nastavit velká písmena, popř. rozšířit pravděpodobnost úspěchu tím, že některá písmena budou nahrazena hvězdičkou (*). Tento prvek se nazývá maska, pod * ale může být více znaků, nikoli pouze jeden.

Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy s krátkou tvořenou odpovědí
Velmi zajímavý typ úloh vychází z předchozí nabídky. Chová se vlastně jako metatest, kdy používáte jiné otázky souhrnně v jedné úloze.

Numerická úloha
Podobný typ jako úloha s krátkou odpovědí, pouze můžete nastavit interval pro případnou chybu. Odpovědí mohou být čísla, slova, zkratka, apod. Název Numerická úloha je poněkud nepřesný, navádí k použití pouze u matematických úloh.

Úloha pravda/nepravda
Velmi jednoduchý typ úloh, který ale trochu svádí k metodě pokusu a omylu s pravděpodobností 1/2. Odpovědi je vhodné doplňovat komentáři.

Tvorba testů je složitá záležitost, jestliže má být výsledek smysluplný. To znamená, že nad sestavou úloh je třeba přemýšlet, mít jasnou představou o cíli testu, o cílové skupině a dalších aspektech, které mohou výsledek ovlivnit. Oba uvedené články slouží především jako technický manuál, metodické využití může být poměrně subjektivní záležitostí. Určitě se vyplatí řadu možností vyzkoušet.

23-06-2007

Na Timovi
Ve světě